Jom Kippur

Jom Kippur
epa Pavel Wolberg Jom Kippur