Obama tanzt Tango

Obama tanzt Tango
Argentinisches Präsidialamt Obama tanzt Tango