Minotaur V-Rakete

Minotaur V-Rakete
Carla Cioffi / Nasa / Handout Minotaur V-Rakete