Buddha

Cintamanicakra Avalokiteshvara
vom 21.03.2019